www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  
hlášení rozhlasu

Informace o obci
  Základní údaje
  Informace ze zákona
  Vizitka
  Geoportál obce
Obecní úřad
  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Zákaz podomního prodeje
  Zákaz sázkových her
  Vyhláš. o nočním klidu
  Vyhl.o sjízd.míst. kom.
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2017
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
Sbírky zákonů
Ústecký zpravodaj
  Březen 2016
  Červen 2016
  Září 2016
  Prosinec 2016
  Březen 2017
  Červen 2017
  Září 2017
Program rozvoje obce
Územní plán
Historie obce
  Slovo úvodem
  Popis obce
  Feudální doba do 1666
  Feudální doba do 1848
  Rod Trliců
  Vybavení domácností
  Ústí za let 1848-1914
  Přehled držitelů usedlostí
  Sčítání lidu 1857
  Sčítání lidu 1910
  Ze života val.dědiny
  První světová válka
  Doba ČSR 1918-1939
  Německá okupace
  Osvobození obce
  Škola a učitelé
  Pamětihodnosti
  Z kroniky 1945-1995
Fotogalerie
  Dnešní obec
  Dnešní obec-letecky
  Historické snímky
  500. výročí obce
  60. výročí osvobození
Kultura v obci
  Kultura 2006
  Kultura 2007
  Kultura 2008
  Kultura 2009
  Kultura 2010
  Kultura 2011
  Kultura 2012
  Kultura 2013
  Kultura 2014
  Kultura 2015
  Kultura 2016
Hasiči
Šachy Ústí
Mateřská škola
  Kontakt
  Rekonstrukce budovy
  Slavnostní otevření
  Dětský karneval
Jízdní řády
Obecní knihovna
Kam za kulturou
Vsetínské noviny
Dotace obci
  Dětské hřiště
  Veřejně prospěš. práce
  Dotace hasičůmZpět

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
1. Oficiální název:     Obec Ústí, 755 01 Ústí 76


2. Důvod a způsob založení :
Zákon 128/2000 Sb. o obcích – obec je základním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce Ústí. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývajících z těchto vztahů. Obec se stará o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


3. Kontaktní spojení :
Obec Ústí
755 01 Ústí 76
Telefon : 571 419 469
E-mail : obec@obecusti.cz
Internetové stránky : www.obecusti.cz
Datové stránky : 973b3ic


4. Organizační struktura :
- starosta
- místostarostka
- účetní
- evidence obyvatel, administrativa
- obecní lesní
- Zastupitelstvo obce Ústí má 9 členů


5. Bankovní spojení - základní běžný účet:
  č.ú. 1511670/0300 ČSOB Vsetín
  č.ú. 94-2213851/0710 ČNB (pouze pro dotace)


6. IČO: 00851825


7. DIČ: CZ00851825


8. Žádost o informaci můžete podat :
- osobně v kanceláři obce Ústí
- písemně na adresu : Obec Ústí, 755 01 Ústí 76
- využít služeb elektronické podatelny (obec@obecusti.cz)
- datovou schránkou (IDS 973b3ic)
Informace se zveřejňují těmito způsoby :
- na úřední desce obecního úřadu
- na elektronické úřední desce obecního úřadu
- prostřednictvím internetových stránek obce
- ve Zpravodaji obce Ústí
- na informačních tabulích


9. Příjem žádostí a podání žádostí:
- Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
- Ústní žádosti, na které není vyžadována odpověď se neevidují. Ústí žádost, na kterou je vyžadována   písemná odpověď se zaeviduje do knihy přijaté pošty.
- Žadatelem žádosti je pro účel zákona 106/1999 Sb. každá fyzická i právnická osoba, která žádá   informaci.
- Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Ústí, kde je zaevidována v knize přijaté pošty a   postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, kdy byla   zaevidována v knize přijaté pošty.
- Z podání musí být zřejmé:
  a) kdo jí podává – jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o   informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele. U žádosti podané prostřednictvím    telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např.       elektronická adresa)
  b) jaká informace je požadována
  c) kterému subjektu je určena (OÚ)
Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
- V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je   formulace příliš obecná, vyzve žadatele do 7 dnů od podání žádosti, aby žadatel žádost upřesnil.   Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
- Lhůta k vyřízení žádosti dle dle vyhlášky č. 106/1999 Sb. je 15 dnů, ale v odůvodněných případech   se dá prodloužit o 10 dnů.


10. Opravné prostředky
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
- rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele
- proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od   marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo doručení rozhodnutí
- odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat   jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis   žadatele.
V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytne informaci, u nichž stanoví zákon tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§7), ochrany osobnosti (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů(§10), a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11). V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním přepisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do té doby, kdy se končí příprava rozhodnutí.


11. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
Tyto návody jsou popsány na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz


12. Nejdůležitější předpisy
- zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
- zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
- zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
- zákon č. 631/2004 Sb. o správních poplatcích
- zákon č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
- obecně závazné vyhlášky obce Ústí


13. Sazebník úhrad za poskytování informací
- Správní poplatky zákon č. 274/2012 Sb., ze dne 18. července 2012, kterým se mění zákon
  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


14. Příspěvková organizace
Mateřská škola Ústí
755 01 Ústí 76
skolka@msusti.cz      www.msusti.cz


Žádosti o poskytnutí informací  /klikněte/

Výroční zpráva za rok 2012 o dotazech dle zákona 106/1999 Sb.  /klikněte/(c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017