www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Dotace Sokolu Ústí
 • Oprava komunikace
      "U měnírny"
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 • Kultura 2017
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět

  Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
  1. Oficiální název:     Obec Ústí, 755 01 Ústí 76


  2. Důvod a způsob založení :
  Zákon 128/2000 Sb. o obcích – obec je základním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí obce Ústí. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývajících z těchto vztahů. Obec se stará o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů, chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.


  3. Kontaktní spojení :
  Obec Ústí
  755 01 Ústí 76
  Telefon : 571 419 469
  E-mail : obec@obecusti.cz
  Internetové stránky : www.obecusti.cz
  Datové stránky : 973b3ic


  4. Organizační struktura :
  - starosta
  - místostarostka
  - účetní
  - evidence obyvatel, administrativa
  - obecní lesní
  - Zastupitelstvo obce Ústí má 9 členů


  5. Bankovní spojení - základní běžný účet:
    č.ú. 1511670/0300 ČSOB Vsetín
    č.ú. 94-2213851/0710 ČNB (pouze pro dotace)


  6. IČO: 00851825


  7. DIČ: CZ00851825


  8. Žádost o informaci můžete podat :
  - osobně v kanceláři obce Ústí
  - písemně na adresu : Obec Ústí, 755 01 Ústí 76
  - využít služeb elektronické podatelny (obec@obecusti.cz)
  - datovou schránkou (IDS 973b3ic)
  Informace se zveřejňují těmito způsoby :
  - na úřední desce obecního úřadu
  - na elektronické úřední desce obecního úřadu
  - prostřednictvím internetových stránek obce
  - ve Zpravodaji obce Ústí
  - na informačních tabulích


  9. Příjem žádostí a podání žádostí:
  - Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
  - Ústní žádosti, na které není vyžadována odpověď se neevidují. Ústí žádost, na kterou je vyžadována   písemná odpověď se zaeviduje do knihy přijaté pošty.
  - Žadatelem žádosti je pro účel zákona 106/1999 Sb. každá fyzická i právnická osoba, která žádá   informaci.
  - Písemná žádost je doručena Obecnímu úřadu Ústí, kde je zaevidována v knize přijaté pošty a   postoupena příslušnému pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, kdy byla   zaevidována v knize přijaté pošty.
  - Z podání musí být zřejmé:
    a) kdo jí podává – jméno, příjmení, adresa žadatele nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o   informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele. U žádosti podané prostřednictvím    telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např.       elektronická adresa)
    b) jaká informace je požadována
    c) kterému subjektu je určena (OÚ)
  Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 166/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
  - V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována, nebo je   formulace příliš obecná, vyzve žadatele do 7 dnů od podání žádosti, aby žadatel žádost upřesnil.   Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti.
  - Lhůta k vyřízení žádosti dle dle vyhlášky č. 106/1999 Sb. je 15 dnů, ale v odůvodněných případech   se dá prodloužit o 10 dnů.


  10. Opravné prostředky
  Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti:
  - rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele
  - proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od   marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo doručení rozhodnutí
  - odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat   jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis   žadatele.
  V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytne informaci, u nichž stanoví zákon tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§7), ochrany osobnosti (§8), ochrany obchodního tajemství (§9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů(§10), a dále v případě dalších omezení práva na informace (§11). V souladu s tímto ustanovením (§11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním přepisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do té doby, kdy se končí příprava rozhodnutí.


  11. Návody na řešení nejrůznějších životních situací:
  Tyto návody jsou popsány na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz


  12. Nejdůležitější předpisy
  - zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
  - zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
  - zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
  - zákon č. 631/2004 Sb. o správních poplatcích
  - zákon č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
  - obecně závazné vyhlášky obce Ústí


  13. Sazebník úhrad za poskytování informací
  - Správní poplatky zákon č. 274/2012 Sb., ze dne 18. července 2012, kterým se mění zákon
    634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


  14. Příspěvková organizace
  Mateřská škola Ústí
  755 01 Ústí 76
  skolka@msusti.cz      www.msusti.cz


  Žádosti o poskytnutí informací  /klikněte/

  Výroční zpráva za rok 2012 o dotazech dle zákona 106/1999 Sb.  /klikněte/  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017