www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2018
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
 • Zákaz podomního prodeje
 • Zákaz sázkových her
 • Vyhláš. o nočním klidu
 • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
 • DOTACE OBCI:
 • Dětské hřiště
 • Veřejně prospěš. práce
 • Dotace hasičům
 • Ochrana lesních porostů
 • Informace o obci


    Základní údaje
    Vizitka
    Geoportál obce
    HISTORIE OBCE:
 • Slovo úvodem
 • Popis obce
 • Feudální doba do 1666
 • Feudální doba do 1848
 • Rod Trliců
 • Vybavení domácností
 • Ústí za let 1848-1914
 • Přehled usedlostí
 • Sčítání lidu 1857
 • Sčítání lidu 1910
 • Ze života val.dědiny
 • První světová válka
 • Doba ČSR 1918-1939
 • Německá okupace
 • Osvobození obce
 • Škola a učitelé
 • Pamětihodnosti
 • Z kroniky 1945-1995
 •   FOTOGALERIE:
 • Dnešní obec
 • Dnešní obec-letecky
 • Historické snímky
 • 500. výročí obce
 • 60. výročí osvobození
 •   KULTURA V OBCI:
 • Kultura 2006
 • Kultura 2007
 • Kultura 2008
 • Kultura 2009
 • Kultura 2010
 • Kultura 2011
 • Kultura 2012
 • Kultura 2013
 • Kultura 2014
 • Kultura 2015
 • Kultura 2016
 •   Hasiči
    Šachisté
    Obecní knihovna
    Kam za kulturou
    Vsetínské noviny

  Ústecký zpravodaj


    Březen 2016
    Červen 2016
    Září 2016
    Prosinec 2016
    Březen 2017
    Červen 2017
    Září 2017
    Prosinec 2017

  Mateřská škola


  Jízdní řády


    Autobusy
    Vlak
  hlášení rozhlasu

  hlášení rozhlasu  Zpět

  Popis obce

  Obec Ústí se rozkládá 3 km jihovýchodně od Vsetína při ústí potoka Senice do Vsetínské Bečvy. Terén je charakterizován jako značně zvlněný. Osu katastru obce tvoří potok Senice. Území východně od něj náleží Ráztocké vrchovině patřící do celku Javorníků s nejvyšším bodem Babínek (563 m n.m.), území na západ od potoka náleží k Vizovické vrchovině s nejvyšším bodem Svatý (550 m n.m.), ležícím již na hranici katastru. Nejníže položeným místem je ústí potoka Senice do řeky Bečvy (358 m n.m.). Ústí sousedí s obcemi Vsetín, Janová, Hovězí, Leskovec.

  Katastr obce má výměru 546 ha a jeho místní části tvoří: Dlouhé, Rublov, Srní, Vlčinec, Vrch. Další polní a lesní trati nesou tyto názvy: Jachovský, Paseka, Kút, Války, Díl, Vršek, Dolina, Nad hrbem, Humenec, Machulky, Mlýniska, Za hrbem, Hradíštěk, Kotel, Babínek, Záružný, Stráň, Na Lázkách, Na drahách, Šerka.

  Jednu pětinu katastru obce pokrývají lesy. Lesní porosty tvoří zejména v souvislejších celcích smrk ztepilý, méně jsou zastoupeny další dřeviny, jako javor klen, javor mléč, lípa, dub letní, hloh, vrba, habr obecný a buk lesní.

  Vodní toky

  Okraje katastru obce se dotýká Horní (Vsetínská) Bečva, která kdysi ohrožovala část obce povodněmi. V roce 1892 započalo zpevňování břehů řeky, definitivní úprava řečiště započala roku 1910 a proběhla v následujících letech. V roce 1892 byla započata regulace potoka Senice. Od středověku byla voda potoka Senice používána k pohonu kol vodního mlýna čp. 14 a vodní pily č. 63. Mlýnský náhon byl zrušen v polovině šedesátých let. Z náhonu, který probíhal středem obce, brala vodu většina obyvatel. V r. 1901 byly zřízeny 3 obecní studny s pumpami. V současnosti jsou téměř všechny domy napojeny na vodovodní síť, která odebírá vodu ze skupinového vodovodu Karolinka - Vsetín - Vlára.

  Do řeky Bečvy a potoka Senice stéká několik potůčků. Do Bečvy stéká ze Stráně potůček Dolinovský. Úžlabinou Kotel protéká bezejmenný potůček, který ústí do Senice v trati Pod Zárubkem. Údolím Rublov protéká potok Rublovský, který odděluje katastr Ústí od Leskovce. Do Senice ústí také potok Dlúhovský protékající údolím Dlouhé ("Dlúhé") a rovněž potok Vrškovský stékající z lokality Vršek. Z údolíčka nazývaného Dol vytéká a do Senice se vlévá bezejmenný potůček, který v létě vysychá. Z Hradíštka stéká bezejmenný potůček, který ústí do Bečvy, do potoka Rokytenky se vlévá potok Srněnský, který stéká z paseky Srní.

  Klima

  Území obce Ústí je z hlediska klimatu považováno za mírně teplé a svou polohou je charakterizováno jako inverzní. Počet letních dnů činí v průměru 20 - 30, počet ledových dnů v zimě 40 - 50, průměrná teplota v lednu se pohybuje v průměru mezi - 3°-4°C.

  Dopravní spojení

  Obcí probíhá silnice 1. třídy I/57 vedoucí z Opavy přes Valašské Meziříčí a Vsetín k hraničnímu přechodu v Brumově - Bylnici. V Ústí z této komunikace odbočuje okresní silnice vedoucí do Janové a ke hraničnímu přechodu ve Velkých Karlovicích. Ústí je svým způsobem železniční křižovatkou. Probíhá jím železniční trať Vsetín - Horní Lideč a železnice ze Vsetína do Velkých Karlovic. Na území obce jsou dvě železniční zastávky: zastávka Ústí u Vsetína na trati do Velkých Karlovic a stejnojmenná zastávka (dříve Leskovec) na trati Vsetín - Horní Lideč.

  Obyvatelstvo

  Osídlení je soustředěno kolem hlavní komunikace, jen nepatrná část se nachází na odlehlých samotách - Na Vrše (domy č.53, 54, 56, 59, 112), Rublov (č. 40), Dlouhé (č.42, 43) a Vlčinec (č.32). Většinu zástavby obce tvoří rodinné domky a bývalé zemědělské usedlosti, na okraji obce jsou dva bytové domy, řadová zástavba tvořená šesti domky a areál zemědělské výroby. Z celkového počtu 542 obyvatel k 3. 3. 1991 se jich 340 hlásilo k národnosti české, 6 k národnosti slovenské a 196 k národnosti moravské.

  Vývoj počtu domů a počtu obyvatel

  rokpočet domůpočet obyvatel
  1666 - 121
  1763 33 181
  1790 30 275
  1834 55 405
  1850 64 436
  1857 65 406
  1869 71 379
  1880 76 413
  1890 72 416
  1900 72 414
  1910 74 447
  1921 76 474
  1930 93 493
  1950 109 466
  1961 115 544
  1970 128 521
  1980 144 548
  1991 150 542
  1995 153 551

  Zaměstnání obyvatelstva

  Ekonomicky činné obyvatelstvo dojíždělo v roce 1991 do zaměstnání většinou mimo obec, převážně do průmyslových podniků ve Vsetíně. Z celkového počtu 304 ekonomicky činných obyvatel jich za prací vyjíždělo mimo Vsetín 50. Jen malá část obyvatel je zaměstnána ve 23 většinou drobných živnostech v místě. Zemědělská výroba prochází hlubokými změnami. Jednotné zemědělské družstvo v Ústí je v likvidaci, živočišná výroba družstva je v nájmu včetně zemědělské půdy.

  V obci je cestmistrovství Správy a údržby silnic Vsetín se sídlem ve Valašském Meziříčí a provozovna firmy Svarko, zabývající se kovovýrobou.

  Památky

  Jako památka je chráněna barokní kamenná socha Jana Nepomuckého z roku 1775 postavená na Trlicově pozemku nedaleko mostu přes Bečvu. Sochu nechal pořídit majitel vsetínského panství hrabě Jan Křtitel Illésházy z Illésházy, údajně z vděčnosti, že si zachránil život při přechodu přes rozvodněnou řeku Bečvu.

  Ve středu obce se nachází několik zachovalých roubených stavení a pomník obětí 2. světové války.

  Pečeť

  Nejstarší obecní pečetidlo, jehož otisk je znám z roku 1748, nese v kruhovém pečetním poli vyobrazení rostliny se třemi liliovitými květy. V kruhovém opisu je text
  * PECZET POCZT : DIED : VSTI (tj. pečeť poctivé dědiny Ústí). Kvetoucí rostlina podle místního výkladu představuje lilii zlatohlávek.


  (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017